top of page

Tijdelijke en langdurige opvang

COLT biedt tijdelijke, en langdurige, opvang aan kinderen in nood. In een veilige en stimulerende omgeving bieden we kinderen een plek om te wonen. Ongeacht de duur van de opvang krijgen de kinderen een slaapplek, drie gezonde maaltijden per dag, gezondheidszorg en scholing. We werken met vaste Cambodjaanse personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging.

Succesvolle reïntergratie

Tijdelijke opvang

COLT biedt tijdelijke opvang voor kinderen in nood. Er zijn verschillende redenen waarom het voor een kind beter kan zijn een tijdje niet thuis te wonen. In Cambodja zien we helaas veel huiselijk geweld, drank- en drugsmisbruik. Ook zien we dat kinderen worden ingezet als kostwinner wanneer het hoofdinkomen van het gezin wegvalt. Wanneer een familie geen sociaal netwerk heeft om de problemen te overwinnen komen ze in aanmerking voor tijdelijke opvang. In alle gevallen wordt de familiesituatie nauwkeurig beoordeeld door een maatschappelijk werker. Ook wordt er vooraf een actieplan opgesteld en worden autoriteiten, als het dorpshoofd en het ministerie van sociale zaken, ingelicht en geraadpleegd. In het actieplan worden de stappen die nodig zijn tot succesvolle reïntegratie beschreven. Via regelmatige huisbezoeken en telefonisch contact wordt progressie gecontroleerd en gedocumenteerd. Indien mogelijk wordt een reïntegratietraject gestart. Na reïntegratie wordt er regelmatig met kind en verzorger gesproken en bieden onze maatschappelijk werkers de benodigde nazorg. 

Langdurige opvang

De langdurige opvang die COLT biedt is voor kinderen (tussen de 3 en 18 jaar) die geen ouders hebben, of uit een familie komen waarin de relaties dermate verstoord zijn, dat een kind onmogelijk thuis kan blijven wonen. Het is voor een kind het beste om op te groeien in een gezinssituatie, daarom kijken we eerst of er plaats is bij familie of een pleeggezin. COLT houdt toezicht en biedt ondersteuning aan de pleegouders. Via de maatschappelijk werkers van COLT, wordt er constant een vinger aan de pols gehouden. Mocht een opname in ons centrum noodzakelijk zijn, dan wordt er nauwlettend samengewerkt met lokale autoriteiten. Denk aan het ministerie van sociale zaken en partner NGO’s. Deze samenwerking is met name belangrijk als er meerdere kinderen uit één gezin worden (of soms al zijn) geplaatst en het contact tussen broers en zussen zoveel mogelijk behouden moet blijven. 

bottom of page