Tijdelijk en langdurige opvang

COLT vangt kansarme kinderen op in een veilige en stimulerende omgeving binnen het gemeenschapscentrum. Dit is een van de kernactiviteiten van COLT, en loopt sinds het ontstaan van de organisatie in 2005. Ongeacht de duur van de opvang, krijgen alle kinderen een slaapplek, drie gezonde maaltijden, gezondheidszorg en scholing. Tevens wordt er per kind een plan gemaakt met de ouder(s)/verzorger(s), om stappen te kunnen zetten richting succesvolle reïntegratie. Via regelmatige huisbezoeken en telefonisch contact wordt progressie gecontroleerd en gedocumenteerd en indien mogelijk een reïntegratietraject gestart. Na reïntegratie wordt er regelmatig met kind en verzorger gesproken en kunnen onze maatschappelijk werkers eventueel nazorg bieden.

De langdurige opvang die COLT biedt is met name voor kinderen die geen ouders hebben, of uit een familie komen waarin de relaties dermate verstoord zijn, dat het kind onmogelijk thuis kan blijven wonen. Het huidige beleid streeft er echter naar zoveel mogelijk oplossingen te vinden binnen de gemeenschap. Dit kunnen familieleden zijn of soms kunnen kinderen in een pleeggezin worden geplaatst, waarbij COLT toezicht houdt en ondersteuning biedt aan de pleegouders. Via de maatschappelijk werkers die COLT in dienst heeft, wordt er constant een vinger aan de pols gehouden. Mocht een opname in ons centrum echt noodzakelijk zijn, dan wordt er nauwlettend samengewerkt met locale autoriteiten, zoals het ministerie van sociale zaken, maar ook met partner NGO’s. Deze samenwerking is met name belangrijk als er meerdere kinderen uit één gezin worden (of soms al zijn) geplaatst en het contact tussen broers en zussen zoveel mogelijk behouden moet blijven.

        

COLT biedt eveneens tijdelijke opvang voor kinderen, bijvoorbeeld in geval van een crisis, zodat een familie tijd heeft om hun leven weer op de rails te krijgen, in de wetenschap dat hun kind een veilige plek heeft. Redenen voor tijdelijke opvang kunnen variëren van huiselijk geweld, drugs- of alcoholmisbruik, tot het verlies van inkomen van de kostwinner.  In het geval de familie geen sociaal netwerk heeft om de problemen te overwinnen kunnen ze in aanmerking komen voor tijdelijke opvang. In alle gevallen wordt de familiesituatie nauwkeurig beoordeeld door een maatschappelijk werker, en wordt er vooraf een plan uitgestippeld en afspraken gemaakt wat er verwacht wordt van de ouder(s)/verzorgers. Ook worden autoriteiten als het dorpshoofd en het ministerie van sociale zaken ingelicht en geraadpleegd.